Tư vấn lựa chọn giải pháp ERP miễn phí (FREE) danh cho những doanh nghiệp có độ sẵn sàng cao và có sự hiểu biết về ERP nhất định. Qui trình lựa chọn giải pháp ERP: Đăng ký
 
 
 
 
 
 

Comments

comments

Comment