Hotline: +84 903 152628     tve2628@gmail.com
ASAP – Phương pháp luận triển khai SAP

tuvanERP.vn – ASAP (AcceleratedSAP) là phương pháp luận đã được chứng minh, được lập lại và thành công trong việc triển khai giải pháp SAP cho nhiều ngành khác nhau. ASAP cung cấp nội dung, công cụ và chuyên nghiệp qua hàng ngàn dự án triển khai thành công. ASAP đưa ra lộ trình các hoạt động trong việc triển khai, nâng cấp và nâng cao giải pháp SAP với các sản phẩm bàn giao, trách nhiệm quyền hạn, các công cụ tăng tốc và các hướng dẫn triển khai… ASAP cung cấp nội dung các gói công việc, hoạt động, công việc, sản phẩm bàn giao trong suốt quá trình triển khai dự án.