ERP là viết tắt của từ Enterprise Resource Planning. Nó là một giải pháp phần mềm tích hợp cho phép mọi người trong một tổ chức, doanh nghiệp trao đổi thông tin với nhau thông qua một cơ sở dữ liệu tập trung. ERP giúp phá bỏ “bức tường” ngăn cách giữa tài chính kế toán, bán hàng, sản xuất và phân phối bằng việc tích hợp tất cả các khía cạnh của kinh doanh trong một nguồn thông tin duy nhất phục vụ cho việc quản trị doanh nghiệp.

Hoạch định nguồn tài nguyên doanh nghiệp (ERP) là một công cụ kinh doanh. ERP là kết quả của hệ thống MRPII và sử dụng công nghệ mới thiết kế một giải pháp phần mềm doanh nghiệp trọn vẹn để hỗ trợ và tự động hóa các qui trình kinh doanh. Phần mềm ERP cung cấp khả năng tích hợp và chia sẻ thông tin trong toàn công ty. Phần mềm ERP gồm những phân hệ (module), mỗi phân hệ đại diện cho một chức năng của doanh nghiệp.

Một số ví dụ về các phân hệ chức năng là kế toán phải thu (AR), kế toán phải trả (AP), GL, đảm bảo chất lượng (quality assurance), nhân sự, sản xuất và tồn kho, mua hàng, phân phối, kho hàng, phát triển sản phẩm,… Những phân hệ khác có sẵn và dựa trên cấu trúc và nhu cầu của doanh nghiệp và các nhà cung cấp phần mềm. Mỗi chức năng trong doanh nghiệp được đại diện bởi một phân hệ và việc tích hợp các phân hệ này làm giảm thiểu nhập dữ liệu trùng lập.
 
tuvanERP.vn
 
Đọc bản tiếng Anh: ở đây
 

Comments

comments

Comment