Trao đổi, chia sẻ thêm tại diễn đàn tư vấn ERP

tuvanERP.vn – ASAP (AcceleratedSAP) là phương pháp luận đã được chứng minh, được lập lại và thành công trong việc triển khai giải pháp SAP cho nhiều ngành khác nhau. ASAP cung cấp nội dung, công cụ và chuyên nghiệp qua hàng ngàn dự án triển khai thành công. ASAP đưa ra lộ trình các hoạt động trong việc triển khai, nâng cấp và nâng cao giải pháp SAP với các sản phẩm bàn giao, trách nhiệm quyền hạn, các công cụ tăng tốc và các hướng dẫn triển khai… ASAP cung cấp nội dung các gói công việc, hoạt động, công việc, sản phẩm bàn giao trong suốt quá trình triển khai dự án.
 

Giai đoạn 1 – Chuẩn bị Dự án

Mục đích của giai đoạn này là lên kế hoạch và chuẩn bị cho việc triển khai. Giai đoạn này cần xác định mục tiêu dự án, phạm vi và phương pháp triển khai. Quản lý dự án sẽ thành lập đội dự án, hoàn chỉnh kế hoạch dự án và phát triển các chính sách và thủ tục quản lý dự án. Những vấn đề quan trọng cần được xác định trong giai đoạn bắt đầu dự án, bao gồm:

– Xác định mục đích và mục tiêu của dự án

– Làm rõ phạm vi triển khai

– Xác định chiến lược triển khai

– Xác định lịch trình tổng thể của dự án và trình tự triển khai

– Thành lập đội dự án và ban chỉ đạo dự án

– Chuẩn bị tài nguyên/nguồn lực cho dự án

– Phát triển chính sách và thủ tục quản trị dự án

Bằng cách xác định các vấn đề này sớm trong triển khai, Phòng Quản Lý Dư án (Project Management Office-PMO) thiết lập nền tảng cho dự án hoạt động hiệu quả. Một dự án triền khai SAP thành công yêu cầu thiết lập một nền tảng vững chắc.

Các công việc chính

Sản phẩm bàn giao

Hoàn thiện các điểm chính bao gồm nhiệm vụ, người điều hành dự án, điều hành nghiệp vụ, các tiêu chí thành công

Huy động đội dự án và phương tiện

Lên kế hoạch và khởi động dự án

Định nghĩa các quy trình, bao gồm cách liên lạc, giải quyết vấn đề phát sinh và ghi nhận bằng tài liệu

Định nghĩa hạ tầng kỹ thuật của SAP bao gồm khách hàng và chiến lược khách hàng

Hoàn thành việc đào tạo bắt buộc cho các thành viên của dự án.

Định nghĩa Đội dự án và Vai trò

Các điểm chính của dự án

Kế hoạch chi tiết Dự án

Chiến lược tổng quan của SAP

Biên bản khởi động dự án

Quy trình Báo cáo Tình trạng

Quy trình Quản lý Phạm vi

Quy trình Đánh giá Chất lượng Dự án

Quy trình Quản lý Vấn đề và Rủi ro

Trách nhiệm của Khach hang

Trách nhiệm của Nhà Thầu

Phát triển và thông qua các vấn đề chính một cách chi tiết của dự án.

Phát triển và thông qua kế hoạch dự án, hành động và sản phẩm bàn giao.

Tổ chức thành viên của đội dự án, phương tiện dự án và liên lạc.

Hướng dẫn xác định những sản phẩm cần bàn giao chính.

Hướng dẫn xác định quy trình báo cáo tình trạng và giải quyết vấn đề phát sinh.

Định nghĩa dự án, xin hỗ trợ từ cấp trên, định nghĩa mong muốn của thành viên dự án.

Phát triển và thông qua kế hoạch dự án, hành động và sản phẩm bàn giao.

Hỗ trợ tổ chức dự án và khởi động.

Đề nghị về Chiến lược Tổng quan của SAP.

Với sự hỗ trợ của Khach hang, xác định quy trình báo cáo tình trạng và giải quyết vấn đề phát sinh.

Đào tạo nhân sự của Khach hang về phương pháp luận của dự án và những sản phẩm bàn giao chính.

Kế hoạch và chuẩn bị mẫu biểu.

Các công cụ tăng tốc

Mẫu Kế hoạch Dự án

Deloitte Industry Print™ for Consumer Business

ASAP

Mẫu khởi động dự án

Mẫu Kế hoạch liên lạc

Mô tả chi tiết Vai trò Thành viên trong Dự án

Mẫu Quản lý Phạm vi

Mẫu Quản lý Vấn đề phát sinh

Mẫu Quản lý Rủi ro


Giai đoạn 2 – Thiết kế Quy trình nghiệp vụ

Mục tiêu của giai đoạn này là tạo ra Mô tả Quy trình nghiệp vụ, một tài liệu chi tiết từ kết quả đạt được trong giai đoạn yêu cầu. Mô tả Quy trình Nghiệp vụ chi tiết các yêu cầu quy trình kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như cấu hình, giao diện, chuyển đổi và các quan tâm về bảo mật.

Trong giai đoạn này, chúng tôi sử dụng Deloitte Industry Print™ for Consumer Business, một công cụ phương pháp luận về quy trình đã có sẵn các mô hình quy trình tập hợp từ quy trình trong nhiều ngành công nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng. Nó cung cấp nền tảng cho các hoạt động trong giai đoạn này cũng như giúp đảm bảo tính nhất quán và mạnh mẽ về môi trường kinh doanh và những quy trình và hoạt động chính của nó.

Những hoạt động khác trong giai đoạn này gồm:

– Hoàn chỉnh những mục đích và mục tiêu ban đầu

– Định nghĩa phạm vi baseline

– Hoàn thiện lịnh trình tổng thể của dự án và trình tự triển khai

– Xác định những bổ sung cho hệ thống SAP chuẩn và phát triển các đặc tả

– Cài đặt môi trường dùng phát triển (tức hệ thống SAP dùng để thực hiện cấu hình hệ thống)

Các công việc chính

Sản phẩm bàn giao

Thành lập ban quản trị dự án, tình trạng và họp đội dự án

Hoàn chỉnh và hoàn thành kế hoạch dự án chi tiết

Xem xét kế hoạch nguồn lực

Định nghĩa phạm vi baseline, xác định gaps

Định nghĩa/xem xét quy trình kinh doanh

Định nghĩa cấu trúc doanh nghiệp

Quyết định những phạm vi khác như giao diện, báo cáo thêm, các chức năng phục cho hệ thống SAP chuẩn và chuyển đổi dữ liệu. Đào tạo ban đầu cho các thành viên dự án

Cài đặt hệ thống phát triển

Khởi động SAP Implemetation Guide(IMG) – Hướng dẫn Triển khai SAP

Cấu trúc Doanh nghiệp

Mô tả Quy trình Kinh doanh đã được duyệt

Thiết kế chi tiết của các Quy trình “sẽ có” của SAP

Tài liệu Phạm vi Baseline

Kế hoạch Dự án đã hoàn chỉnh

Đặc tả tổng quát về chức năng của báo cáo, giao diện, các chức năng bổ dung thêm và chuyển đổi.

Cài đặt hệ thống SAP dùng để phát triển

Trách nhiệm của Khach hang

Trách nhiệm của Nhà Thầu

Chịu trách nhiệm chính trong việc phân tích và định nghĩa quy trình kinh doanh

Hợp tác để phát triển mô tả quy trình kinh doanh

Đạt được chấp thuận của ban giám đốc Khach hang về mô tả quy trình kinh doanh

Cung cấp tài liệu quy trình “nếu-thì”

Phát triển ghi nhận yêu cầu về giao diện, báo cáo, cải tiến và chuyển đổi dữ liệu

Phân tích tính toàn vẹn của dữ liệu cũ

Đạt được sự chấp thuận của Ban Giám đốc Khach hang về chi phí phát sinh và nỗ lực cần thiết cho việc cải tiến hệ thống SAP chuẩn

Chịu trách nhiệm chính trong quy trình của SAP và định nghĩa sơ đồ tổ chức

Hỗ trợ định nghĩa và phân tích quy trình kinh doanh với kinh nghiệm và công cụ trong ngành

Hợp tác để phát triển mô tả quy trình kinh doanh

Định nghĩa các yêu cầu cấu hình chuẩn

Hướng dẫn các công việc, mẫu biểu và sản phẩm bàn giao

Viết đặc tả chức năng cho những cải tiến SAP.

Các công cụ tăng tốc

IndustryPrint™

Bảng câu hỏi về việc đã sẵn sàng cho thay đổi chưa

Mẫu Tài liệu Phạm vi

ASAP

Kiến trúc Hệ thống Chính thức


Giai đoạn 3 – Thực hiện

Mục đích của giai đoạn này là triển khai yêu cầu quy trình và kinh doanh dựa trên Mô tả Quy trình Kinh doanh.Các hoạt động bao gồm cấu hình một hệ thống SAP, phát triển các giao diện, chuyển đổi và cải tiến cho SAP (như báo cáo đặc thù, màn hình và chức năng bổ sung); kiểm tra đơn vị (unit test) và thử nghiệm tính tích hợp (integration test). Cũng bao gồm cả cài đặt hệ thống đảm bảo chất lượng và hệ thống chính thức của SAP, viết tài liệu hướng dẫn sử dụng và ghi nhận các quá trình, và phát triển các thiết lập về quyền truy nhập (bảo mật) SAP.

Các công việc chính

Sản phẩm bàn giao

Thành lập nơi cấu hình

Cấu hình SAP dựa trên yêu cầu và thiết kế quy trình

Thực hiện thử nghiệm từng đơn vị (unit test)

Phát triển các chuyển đổi và cải tiến cho hệ thống SAP chuẩn

Cài đặt các thiết lập về quyền truy nhập của hệ thống SAP

Cài đặt hệ thống Đảm bảo Chất lượng (Quality Assurance-QA) hay còn gọi là hệ thống Thử nghiệm

Cài đặt hệ thống Chính thức (Môi trường Thực)

Thực hiện lại các quy trình kinh doanh và được chấp nhận

Cấu hình nhanh và thử nghiệm các quy trình kinh doanh chính

Phát triển các cải tiến SAP, nếu Khach hang chấp nhận những cải tiến này.

Các thiết lập về quyền truy nhập (bảo mật) SAP

Chiến lược hỗ trợ và đào tạo

Phân tích phản hồi của người dùng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng

Môi trường thật và đào tạo đã được cài đặt

Trách nhiệm của Khach hang

Trách nhiệm của Nhà Thầu

Hỗ trợ việc cấu hình

Thực hiện thử nghiệm các đơn vị

Lên lích đào tạo người dùng

Hỗ trợ thiết kế thử nghiệm tính tích hợp

Thực hiện thử nghiệm tích hợp và chấp nhận của người dùng

Ghi nhận các vấn dề phát sinh trong quá trình thử nghiệm

Thử nghiệm lại sau khi đã sửa

Lấy dữ liệu cũ (chuyển đổi) và chỉnh sửa

Phát triển vai trò của người dùng và gắn vai trò với một chức danh

Tạo các đặc tả và phát triển

Định nghĩa đội hỗ trợ sau khi triển khai

Hợp tác quản lý phát triển việc đào tạo

Tổ chức và chuẩn bị tài liệu đào tạo

Thực hiện các hoạt động liên lạc

Quản lý, huấn luyện và thực hiện chuyển giao cấu hình và kiến thức

Phát triển kế hoạch và cách tiếp cận thử nghiệm tích hợp

Huấn luyện/chỉ đạo thử nghiệm

Huấn luyện/quản lý phát triển ABAP (chuyển đổi và cải tiến được duyệt bởi Khach hang và Deloitte sẽ thực hiện các cải tiến này)

Huấn luyện trong việc phát triển các vai trò và gán vai trò cho các chức danh

Hỗ trợ thiết kế các thiết lập về quyền truy nhập của hệ thống SAP, và chuyển giao các kiến thức đó cho Khach hang

Hỗ trợ phát triển các Quy trình Kinh doanh

Hỗ trợ “sửa chữa” các cấu hình

Phát triển kế hoạch dứt điểm

Hỗ trợ Thay đổi Lãnh đạo/Quản lý

Hợp tác quản lý phát triển việc đào tạo

Giám sát tổ chức và chuẩn bị tài liệu đào tạo

Các công cụ tăng tốc

IndustryPrint™

ASAP

Mẫu xem xét Quy trình Kinh doanh

Mẫu Quyền truy nhập (bảo mật) SAP

Danh sách Quy trình Kinh doanh (tự động cập nhật trong IMG)

Mẫu kịch bản thử nghiệm

Giai đoạn 4 – Chuẩn bị cuối cùng

Mục đích của giai đoạn này là hoàn thành các hoạt động chuẩn bị cuối cùng trước khi chạy thật, bao gồm cả việc thử nghiệm hệ thống, đào tạo người dùng, quản lý hệ thống, triển khai và các hành động dứt điểm. Giai đoạn chuẩn bị cuối cùng này được dùng được giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh quan trọng.

Các công việc chính

Sản phẩm bàn giao

Phát triển kế hoạch dứt điểm

Thực hiện đào tạo người dùng

Thực hiện thử nghiệm hệ thống (thử nghiệm khối lượng dữ liệu, cường độ)

Cài đặt môi trường dùng để chạy chính thức

Phát triẻn kế hoạch và chiến lược phát triển.

Triển khai từng bộ phận

Kết quả thử nghiệm hệ thống

Kế hoạch thử nghiệm quản trị hệ thống

Kế hoạch chạy thật

Lịch và tàiliệu đào tạo người sử dụng

Đội hỗ trợ nội bộ

Môi trường SAP cho chạy thật

Kế hoạch dự phòng

Hỗ trợ Triển khai Từng bộ phận

Giao tài liệu hướng dẫn sử dụng

Trách nhiệm của Khach hang

Trách nhiệm của Nhà Thầu

Xem xét các tài liệu đào tạo

Thành lập ban hỗ trợ

Chuẩn bị địa điểm

Phát hướng dẫn sử dụng

Thực hiện kế hoạch dứt điểm

Thực hiện thử nghiệm cường độ

Thực hiện chuyển giao cách thiết lập cấu hình trong SAP

Lên kế hoạch và dẫn dắt việc thử nghiệm

Quản lý kế hoạch dứt điểm

Đào tạo cho các nhân viên đào tạo về đào tạo các nhân viên và theo dõi việc đào tạo nhân viên.

Phát triển kế hoạch và checklist chạy thật cuối cùng

Các công cụ tăng tốc

ASAP

Chiếu lược Sẳn sàng Dứt điểm

Mẫu Kế hoạch Dứt điểm

Mẫu Kế hoạch Dự phòng


Giai đoạn 5 – Chạy thật và hỗ trợ

Mục đích của giai đoạn này là:

Đảm bảo thành lập được một đội hỗ trợ hiệu quả

Giúp Khach hang trong việc hỗ trợ hệ thống thật trong vòng 1 tháng cho đến lần đóng kỳ đầu tiên

Giúp hoàn thành việc đào tạo người sử dụng

Đảm bảo rằng kiến thức được chuyển giao hoàn toàn từ Deloitte Consulting sang nhân sự của Khach hang

Các công việc chính

Sản phẩm bàn giao

Thực hiện chuyển đổi sang chạy thật lần cuối

Cập nhật quy trình quản lý thay đổi để hỗ trợ hệ thống thật

Cung cấp hỗ trợ liên tục

Môi trường chạy thật

Đánh giá đào tạo liên tục

Tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống

Tổ chức hỗ trợ tiết kiệm và hiệu quả

Trách nhiệm của Khach hang

Trách nhiệm của Nhà Thầu

Thực hiện các công việc chạy thật cuối cùng

Đảm bảo công ty sẵn sàng cho việc chạy thật

Giúp đảm bảo quản lý thay đổi thích hợp và môi trường hỗ trợ

Hỗ trợ 1 tháng cho đến lần đóng kỳ đầu tiên

Chuyển giao những kiến thức sau cùng

Các công cụ tăng tốc

ASAP

Mẫu và Hướng dẫn Kế hoạch Cải tiến Liên tục

Mẫu dứt điểm

 
Doan Duc Thao
 

Comments

comments

Comment